Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

§1 Overzicht
“Trackspot” is een dienst die wordt aangeboden door 2Solution GmbH, Rungwisch 9, 22523 Hamburg, Duitsland. Met “Klant” wordt het bedrijf bedoeld dat diensten van het merk Trackspot rechtstreeks bij 2Solution heeft besteld of via een geautoriseerde distributiepartner van 2Solution via het besteldocument of online (alle genoemde documenten samen worden hier “contract” genoemd).

“Software as a Service” verwijst naar de diensten die Trackspot aanbiedt op basis van het gebruik van Trackspot applicatieprogramma’s door de klant via toegang via het internet via een cloud infrastructuur. De functionele omvang van de diensten van Trackspot omvat de registratie en evaluatie en de controle van de bezoekersstromen. Dit omvat ook de nodige technische ondersteuningsdiensten aan de klant (“Support”) en indien van toepassing verdere diensten van Trackspot volgens het Besteldocument (samen de “Diensten”) zoals beschreven in § 2. De Diensten omvatten geen consulting, opleiding en andere hogere diensten, tenzij expliciet vermeld in een Besteldocument of afzonderlijk overeengekomen in een contract.

De term “Programmadocumentatie” betekent alle schriftelijke documentatie, videotutorials voor gebruikers en ander materiaal dat door Trackspot wordt geleverd als onderdeel van de Diensten.

Onder de term “Trackspot applicatieprogramma’s” wordt verstaan de softwareproducten in het bezit van 2Solution in de huidige versie (inclusief documentatie en updates), die door Trackspot met toegang via het internet aan de klant ter beschikking worden gesteld.

De term “gebruiker” betekent de personen die door de klant of door de distributiepartners van Trackspot of hun respectieve bevoegde vertegenwoordigers zijn geautoriseerd om de diensten te gebruiken.

De term “gegevens” – indien gebruikt in verband met de klant – betekent de gegevens die door de klant worden verstrekt vanuit de serviceomgeving van de klant.

Met de term “Besteldocument” wordt het door de partijen ondertekende Besteldocument (Purchase Order) bedoeld.

§ 2 Omvang van de diensten; Tijdige uitvoering van de diensten
(1) Deze Software als een Serviceovereenkomst is van toepassing op het bijgevoegde besteldocument en de online bestellingen. De omvang van de diensten wordt in dit contract limitatief opgesomd.

(2) Als Trackspot-toepassingsprogramma’s in individuele gevallen worden gebruikt via hardware die in de datacenters van de klant is geïnstalleerd of als de klant Trackspot-toepassingsprogramma’s als OEM wil koppelen aan andere producten of oplossingen, moeten aparte voorschriften worden gemaakt in het besteldocument of in een contract.

(3) De opdrachtgever is verplicht om alle hardware of software alsmede internettoegang en toegang te verschaffen die nodig of wenselijk is voor de contractuele toegang en het gebruik van Trackspot applicatieprogramma’s en -diensten. De klant moet alle mobiele en klantspecifieke applicaties aan de klantzijde leveren, de Admin UI en alle zelfbedieningscentra buiten de Trackspot API. Indien gebruik wordt gemaakt van softwaretools (connectoren, adapters of interfaces) van derden, omvat het dienstenpakket van Trackspot geen softwaretools van derden, ook al worden dergelijke tools in het contract beschreven als “gecertificeerd en ondersteund door Trackspot”. Indien andere hardware of software wordt geleverd door derden (bijvoorbeeld door systeemintegratoren of andere IT-bedrijven) en deze levering niet tijdig, volledig of foutloos is, en indien Trackspot niet in staat is de diensten tijdig of volledig te leveren, zal Trackspot worden ontheven van haar verplichtingen onder dit contract.

(4) De ondersteuning van Trackspot bestaat uit de volgende diensten:

de in § 3 beschreven steun in de eerste en tweede lijn;

Updates, fixes, beveiligingswaarschuwingen en kritische patch-updates;

Algemene onderhoudsreleases, releases voor individuele functionaliteiten, updates van de programmadocumentatie;

Assistentie bij serviceaanvragen tijdens de normale kantooruren op werkdagen (behalve op zaterdag);

Online toegang tot het Portal Support Portal inclusief de mogelijkheid om service of supportverzoeken online te plaatsen;

Algemene klantenservice (niet-technische vragen) tijdens de normale kantooruren.

(5) De toegang tot en het gebruik van de Online Support zijn onderworpen aan de huidige Gebruiksvoorwaarden, die online beschikbaar zijn. Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden schriftelijk worden toegezonden. De toegang en het gebruik zijn voorbehouden aan de technische contactpersonen van de Klant.

(6) Trackspot houdt normaal gesproken een reactietijd van 3 werkdagen aan voor ondersteuningsverzoeken, tenzij anders vermeld in het besteldocument. Trackspot is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging als bepaalde termijnen expliciet als “bindend” zijn gemarkeerd in het besteldocument.

(7) Trackspot behoudt zich het recht voor om de hierin opgenomen voorwaarden voor ondersteuning te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dergelijke wijzigingen mogen niet leiden tot een significante verlaging van het ondersteuningsniveau zolang de klant abonnementsgelden of de respectieve overeengekomen vergoeding volgens contract betaalt.

§ 3 Verdere ondersteuningsvoorwaarden
(1) SaaS-kosten: De in het besteldocument vermelde abonnementskosten zijn inclusief de ondersteuningskosten. Daarom wordt de klant niet apart gefactureerd voor de ondersteunende diensten die in het kader van dit document worden geleverd.

(2) Technische contacten: De technische contacten zijn de gebruikers die recht hebben op ondersteuning als interface tussen Trackspot en de klant voor de ondersteuning van de applicatieprogramma’s van Trackspot. Zij dienen te beschikken over basiskennis van de Trackspot applicatieprogramma’s en, indien van toepassing, over uitgebreidere kennis voor de betreffende fase van de implementatie of voor bepaalde functionaliteiten of in het kader van een mogelijke migratie, alsmede met betrekking tot de interfaces van de IT-omgeving van de klant en de Trackspot applicatieprogramma’s om Trackspot te ondersteunen bij de analyse en oplossing van supportverzoeken en om zelf vragen te kunnen classificeren. Bij het schrijven van supportverzoeken moet de technische contactpersoon bij de klant een basiskennis hebben van het probleem dat zich heeft voorgedaan en in staat zijn het probleem te reproduceren. Om onderbrekingen van de SaaS-ondersteuning te voorkomen, dient de klant tijdig wijzigingen met betrekking tot de personen van de technische contactpersonen aan te kondigen.

(3) Trackspot zal de ondersteuningsverzoeken van de technische contactpersonen in elk geval evalueren en kan speciale opleidingen aanbevelen die toekomstige ondersteuningsverzoeken of de oorzaken ervan in de toekomst kunnen vermijden. Dergelijke opleidingsmaatregelen moeten afzonderlijk worden overeengekomen in een contract voor de levering van hogere diensten en adviesdiensten.

(4) Updates voor Trackspot-toepassingsprogramma’s: Een “Update” is een reguliere release voor de Trackspot Applicatieprogramma’s die Trackspot aan haar Abonnementsklanten levert zonder extra vergoeding. Trackspot Application Program Updates bevatten geen releases, add-ons, diensten of programma’s die door Trackspot onder aparte licenties worden geleverd. Als onderdeel van de Support zal Trackspot, naar eigen goeddunken, regelmatig updates van de Trackspot Applicatieprogramma’s verstrekken, zodra deze beschikbaar zijn, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Trackspot is niet verplicht om nieuwe diensten, extra functionaliteiten of uitbreidingen van de programma’s te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Als en wanneer een update voor een Trackspot-toepassingsprogramma beschikbaar wordt gesteld aan de klant volgens dit SaaS-ondersteuningsbeleid, zal het de vorige versie van het betreffende Trackspot-toepassingsprogramma vervangen.

(5) Eerste- en tweedelijnsondersteuning: In de regel biedt Trackspot zowel eerstelijns- als tweedelijnsondersteuning voor de applicatieprogramma’s van Trackspot zelf aan de gebruikers die recht hebben op ondersteuning.

(6) De eerstelijnsondersteuning omvat de volgende diensten: Directe antwoorden aan gebruikers met betrekking tot hun vragen over de prestaties, functionaliteiten of het gebruik en de werking van Trackspot-toepassingsprogramma’s, directe antwoorden aan gebruikers met betrekking tot problemen of onderwerpen met Trackspot-toepassingsprogramma’s, foutdiagnose, evaluatie en probleemoplossing of verduidelijking van onderwerpen met betrekking tot Trackspot-toepassingsprogramma’s.

(7) Indien een diagnose en/of oplossing van problemen en onderwerpen niet mogelijk is ondanks inspanningen binnen het kader van wat economisch redelijk is, heeft de gebruiker het recht gebruik te maken van Second Line Support. Deze tweedelijnsondersteuning bestaat uit de volgende diensten: Foutdiagnose en/of evaluatie van onderwerpen met betrekking tot de Trackspot applicatieprogramma’s, inspanningen binnen het kader van wat economisch redelijk is om gemelde en bevestigde fouten in de Trackspot applicatieprogramma’s te elimineren, dat deze in essentie de functionaliteiten hebben die beschreven zijn in de programmadocumentatie.

(8) Trackspot evalueert de ingediende supportverzoeken en doet indien nodig suggesties voor wijzigingen in de organisatie- en processtromen van de klant. Om de omvang en de reactietijd van de tweedelijnsondersteuning te bepalen, worden de foutmeldingen geclassificeerd zoals hieronder beschreven. De ondersteuningsverzoeken bevatten foutenrapporten die elke fout tegelijkertijd aan een van de hieronder genoemde foutklassen toewijzen. Elke fout moet betrekking hebben op één specifiek incident dat moet worden opgelost door middel van een afzonderlijk ondersteuningsverzoek (ticket). Trackspot behoudt zich het recht voor om een incident toe te wijzen aan een andere bugklasse in overleg met de klant als de oorspronkelijke toewijzing ongeschikt blijkt te zijn.(9) Bugklasse 1: Software as a Service niet bruikbaar in zijn geheel als gevolg van defecten in de applicatieprogramma’s van Trackspot (“Blocker”).

(10) Foutklasse 2: Gebruik van de Software as a Service is ernstig beschadigd als gevolg van defecten in de Trackspot applicatieprogramma’s (“Critical”); kernfunctionaliteiten van de ondersteunde software kunnen niet worden gebruikt; faalgevolgen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf van de Klant.

(11) Defectklasse 3: Gebruik van de Software as a Service als gevolg van defecten in de applicatieprogramma’s van de Trackspot verminderd (“Major”) – grote defecten verminderen het gebruik; beperkingen van het bedrijf van de klant zijn mogelijk.

(12) Foutklasse 4: Gebruik van de Software as a Service is licht verstoord (“Minor”) als gevolg van defecten in de Trackspot applicatieprogramma’s – minder belangrijke delen van de diensten worden beïnvloed door het probleem of er is een oplossing beschikbaar om grote verstoringen te voorkomen.

Een geringe waardevermindering van het bedrijf van de klant is mogelijk. Een geringe waardevermindering van het bedrijf van de klant is mogelijk.

(13) Trackspot zal middelen en responstijden toewijzen, afhankelijk van de respectieve foutklassen, en zal de bijbehorende prioriteiten vaststellen.

(14) Indien de cliënt van mening is dat voor het bedrijf kritische supportverzoeken niet tijdig of onvoldoende zijn verwerkt of beantwoord, of indien de cliënt dringend supportgerelateerde onderwerpen met het management van Trackspot wil bespreken, heeft de technische contactpersoon van de cliënt het recht om een escalatie van het verzoek te verzoeken. Bij escalaties zal de Trackspot-supportmedewerker de verantwoordelijke medewerker bij Trackspot aanwijzen die de escalatie zal afhandelen. De genoemde Trackspot Escalatiemedewerker bepaalt samen met de opdrachtgever de te nemen maatregelen en de daarvoor benodigde middelen bij Trackspot. Indien het onderwerp waarop het ondersteuningsverzoek is gebaseerd niet kan worden opgelost, heeft de klant het recht om te verzoeken dat het wordt doorgestuurd naar het volgende managementniveau op Trackspot. Hiervoor dient de klant een contactpersoon binnen zijn bedrijf te noemen die correspondeert met het managementniveau op Trackspot waarnaar de ondersteuningsaanvraag het laatst is doorgestuurd.

§ 4 Verlening van rechten, beperkingen
(1) Bij aanvaarding van een opdracht door Trackspot en voor de duur van de dienstverlening verleent Trackspot de opdrachtgever het niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare wereldwijde recht om de diensten uitsluitend te gebruiken voor de operationele activiteiten van de opdrachtgever onder de voorwaarden van dit contract.

(2) De klant heeft het recht om zijn individuele gebruikers het recht te verlenen om de diensten te gebruiken voor het vermelde doel en moet ervoor zorgen dat de gebruikers zich houden aan de beperkingen die in dit contract zijn opgenomen.

(3) Trackspot is niet verplicht om de Trackspot applicatieprogramma’s fysiek te leveren of fysiek beschikbaar te stellen in het kader van de diensten. De klant is zich ervan bewust dat de toegang tot en het gebruik van de Trackspot applicatieprogramma’s via het internet verloopt. De klant erkent dat hij zelf geen licentie of recht op de Trackspot applicatieprogramma’s verwerft als hij besloten heeft om de cloud-versie te gebruiken.

(4) Bij beëindiging van de overeenkomst of diensten eindigt het recht van de Klant op toegang tot en gebruik van de Trackspot applicatieprogramma’s en -diensten zoals beschreven in het Besteldocument.

(5) De programmadocumentatie of het besteldocument bevat informatie over welke software of hardware van derden nuttig of nuttig kan zijn voor het gebruik van Trackspot-toepassingsprogramma’s. Het recht van de opdrachtgever om dergelijke technologieën van derden te gebruiken is uitsluitend gebaseerd op de overeenkomstige licentievoorwaarden van die derden, waarvan Trackspot de geldigheid aangeeft, en niet op de voorwaarden van deze overeenkomst.

(6) De cliënt is niet gerechtigd

verwijzingen naar de diensten van Trackspot, verwijzingen naar het intellectuele eigendom van Trackspot of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen

de Diensten in welke vorm dan ook ter beschikking te stellen aan derden met het oog op het gebruik ervan in de bedrijfsvoering (tenzij een dergelijke toegang uitdrukkelijk is toegestaan in de licentievoorwaarden);

Het wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren, vertalen (inclusief de analyse van datastructuren of soortgelijke materialen) van enig onderdeel van Trackspot’s Services;

de resultaten van de diensten of benchmarktests met betrekking tot de Trackspot-toepassingsprogramma’s ter beschikking stellen van derden;

Licentie verlenen, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, openbaar maken, hosten, uitbesteden, toestemming geven voor timesharing of ander gedeeld gebruik van de Diensten of Trackspot Applicatieprogramma’s aan een derde partij, of anderszins de Diensten of Trackspot Applicatieprogramma’s exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst.

(7) De rechten die in het kader van dit contract aan de klant worden toegekend, zijn bovendien onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De rechten van een geautoriseerde gebruiker van de Diensten (bijvoorbeeld als “Gebruiker op Naam”) zijn ondeelbaar en kunnen slechts door één persoon worden uitgeoefend (tenzij de licentie nieuw wordt toegekend aan een andere Gebruiker op Naam, in welk geval de vorige Gebruiker geen recht meer heeft op toegang tot of gebruik van de Diensten);

Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan hierin, mogen de Diensten niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, gepost of verzonden in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, opname, fotokopie of op enige andere wijze;

De klant verbindt zich ertoe om naar best vermogen de ongeoorloofde toegang tot de diensten door derden te voorkomen.

(8) Indien Trackspot in individuele gevallen individuele programmeer- of softwareontwikkelingsdiensten voor de opdrachtgever levert, heeft Trackspot recht op alle bestaande industriële en intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en eventuele octrooirechten. Dit omvat alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die bestaan in de broncode en de objectcode van de software en de algoritmen, analyses, schema’s, tests, rapporten en andere documentatie die erbij horen, inclusief auteursrechten en octrooirechten.

Trackspot verleent de cliënt een niet-exclusief, wereldwijd, niet-overdraagbaar, tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht binnen de groep van ondernemingen van de cliënt met betrekking tot dergelijke ontwikkelingen.

§ 5 Garantie en uitsluitingen van garantie
(1) Trackspot verzekert – onder de voorwaarde dat de cliënt zijn verplichtingen volgens §§ 2 en 4 volledig en in elk geval op tijd nakomt – dat de diensten worden geleverd met de zorgvuldigheid van een professioneel IT-bedrijf op het moment dat de diensten worden geleverd.

(2) Indien de diensten in enige maand binnen de uitvoeringstermijn niet conform de genoemde zorgstandaard worden geleverd, zal de opdrachtgever Trackspot hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen maximaal 5 dagen na afloop van de betreffende maand of binnen de termijn die in het Besteldocument is aangegeven. Alle vorderingen waarvoor binnen de genoemde termijn geen kennisgeving van gebreken in de beschreven vorm is gedaan, komen te vervallen en de Cliënt ziet af van dergelijke vorderingen.

(3) In geval van schending van de hierboven genoemde garanties zal Trackspot, met uitsluiting van verdere rechten van de opdrachtgever, de gebrekkige diensten opnieuw leveren om de respectievelijke gebreken te verhelpen. De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf de datum van uitvoering van de aangeklaagde diensten en alle garantieclaims verjaren na het verstrijken van deze termijn.

(4) Voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen volgens §§ 2 en 4 en volgens § 2 nakomt, geldt de genoemde garantie voor diensten ook in geval van defecten van Trackspot-toepassingsprogramma’s, voor zover deze in wezen niet voldoen aan de in de programmadocumentatie beschreven kenmerken. Vanwege de aard van het bedrijfsmodel “Software as a Service” omvat de garantie voor de diensten van Trackspot garantieclaims als gevolg van defecten in de applicatieprogramma’s van Trackspot; voor de klant is daarom alleen de naleving van de beschikbaarheid van de diensten volgens paragraaf 5 het criterium en de basis voor garantieclaims.

(5) De diensten moeten altijd beschikbaar en bedrijfsklaar zijn (“beschikbaarheid”). Voor Trackspot diensten is de beschikbaarheid 99,5% (berekend op maandbasis voor elke maand). In principe worden tijden waarop updates, upgrades of nieuwe releases van de applicatieprogramma’s van Trackspot worden geïnstalleerd of geactiveerd beschouwd als tijden van beschikbaarheid, mits Trackspot de klant vooraf en tijdig op de hoogte heeft gebracht. Ook tijden waarin fouten van de foutklassen 3-4 aanwezig zijn, worden beschouwd als tijden van beschikbaarheid. Tijden waarop de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen tot het leveren van hardware of andere verplichtingen worden ook beschouwd als tijden van beschikbaarheid. De tijden waarop onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om de werking van de applicatieprogramma’s en diensten van Trackspot te garanderen – bij Trackspot zelf of bij de onderaannemers of dienstverleners van Trackspot – worden ook beschouwd als tijden van beschikbaarheid. Geplande onderhoudswerkzaamheden worden met een redelijke opzegtermijn aan de klant gecommuniceerd. Ten slotte worden tijden waarin er sprake is van overmacht in de zin van § 15 ook beschouwd als tijden van beschikbaarheid.

(6) Indien de beschikbaarheid van de diensten met betrekking tot een bepaalde maand niet wordt vermeld, worden de abonnementsgelden voor perioden van niet-beschikbaarheid voor de Klant proportioneel verlaagd. Verdere aanspraken en in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding door de opdrachtgever zijn uitgesloten.

(7) De genoemde garanties onder deze § 5 zijn verder uitgesloten indien gebrekkige diensten het gevolg zijn van een of meer van de volgende omstandigheden: Ondeugdelijk gebruik, gebruik of combinatie van de standaardprogramma’s van Trackspot met producten of diensten van derden; wijzigingen van de standaardprogramma’s van Trackspot die niet door of voor Trackspot worden uitgevoerd; gebruik van de standaardprogramma’s van Trackspot door opdrachtgever in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst, in het bijzonder § 4 of het niet nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever volgens § 2.

§ 6 Proefgebruik van de diensten
Trackspot maakt het mogelijk dat via online registratie bepaalde diensten op proef worden gebruikt, voor evaluatie- en niet-productiedoeleinden volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. Dergelijke diensten worden uitsluitend voor risico van de klant geleverd en vallen onder de uitsluiting van elke vorm van garantie. Trackspot biedt in dit verband geen ondersteunende diensten aan. Het proefgebruik is beperkt tot maximaal 30 dagen.

§ 7 Vrijwaringsverplichting
(1) Indien derden tegen de Klant of Trackspot beweren dat gegevens, informatie, ontwerpen, software, diensten of materiaal (“Materiaal”) die door de ene partij aan de andere partij zijn verzonden, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, neemt de partij die het Materiaal aan de andere partij heeft verzonden, het verweer tegen dergelijke vorderingen op eigen kosten op zich en vrijwaart en stelt zij de andere partij schadeloos voor alle vorderingen, kosten en schade. Voornoemde vrijwaringsverplichting veronderstelt en is onderworpen aan de voorwaarde dat de gevorderde partij in elk geval de volgende verplichtingen nakomt:

De tot vrijwaring verplichte partij moet hiervan tijdig, doch uiterlijk binnen 15 dagen na het indienen van de vordering, schriftelijk op de hoogte worden gesteld;

De tot vrijwaring gehouden partij machtigt de wederpartij tot het voeren van onderhandelingen met de eiser en staat de wederpartij toe zich te verweren en onderhandelingen (inclusief geschillenbeslechting) te voeren naar eigen inzicht.

(2) De partij die verplicht is te vrijwaren, informeert en machtigt de andere partij naar beste vermogen en steunt haar bij de verdediging, de onderhandelingen en de regeling van de vorderingen.

(3) Een verplichting tot vrijwaring in bovenstaande zin bestaat niet in het geval dat een vordering van een derde gebaseerd is op het bundelen of mengen van materiaal met producten of diensten van derden. Trackspot is ook niet verplicht tot vrijwaring indien de vordering van de derde partij gebaseerd is op handelingen van de opdrachtgever jegens derden, maar de diensten alleen zouden geen inbreuk hebben gemaakt op de rechten van derden indien deze zouden zijn gebruikt zoals bedoeld in dit contract.

§ 8 Looptijd van het contract
(1) Diensten in het kader van deze Software als een Serviceovereenkomst zullen worden geleverd binnen de termijn die in het Besteldocument is gespecificeerd, tenzij ze eerder zijn beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Aan het einde van de gespecificeerde serviceperiode vervallen alle toegangs- en gebruiksrechten met betrekking tot de Diensten, inclusief de Trackspot Applicatieprogramma’s zoals gespecificeerd in het Besteldocument. Tenzij in het Besteldocument anders is overeengekomen, geldt een uitvoeringstermijn van één maand en een opzegtermijn van één maand. Indien deze overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt de uitvoeringstermijn aan het einde van elke maand met een maand verlengd.

(2) In het geval van een schending van een wezenlijke contractuele verplichting door een partij die ondanks een schriftelijke ingebrekestelling niet binnen 30 dagen wordt verholpen, vormt dit een wezenlijke reden die de partij het recht geeft de overeenkomst niet te beëindigen. Indien Trackspot eindigt zoals hierboven beschreven, zal opdrachtgever binnen 30 dagen alle in het Besteldocument of online overeengekomen betalingen (inclusief die voor nog niet gebruikte diensten) plus eventuele onkosten en belastingen aan Trackspot voldoen. De klant erkent dat het gebruik van de diensten niet is toegestaan tijdens de duur van de contractbreuk.

(3) Daarnaast is Trackspot gerechtigd de registratie, sleutels, wachtwoord, account en toegang tot en gebruik van de diensten van Trackspot voor opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten en te blokkeren indien opdrachtgever in gebreke blijft met betalingen krachtens deze overeenkomst en deze betalingen niet binnen 10 dagen na het verzoek daartoe uitvoert, of indien opdrachtgever enige verplichting krachtens §§ 2, 4, 7, 13, 16 of 17 van deze overeenkomst niet nakomt.

Trackspot heeft het recht om de diensten onder deze Overeenkomst te beëindigen indien een van de bovengenoemde overtredingen niet binnen 30 dagen na het eerste verzoek van Trackspot is verholpen. Schorsing of blokkering van diensten door Trackspot ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om betalingen te verrichten in overeenstemming met de bepalingen van dit contract.

(4) Op verzoek van de cliënt kan Trackspot de cliënt toegang geven tot de diensten van Trackspot gedurende een periode van maximaal 60 dagen na beëindiging van het betreffende opdrachtdocument, voor zover het noodzakelijk is om cliëntgegevens te downloaden van de IT-omgeving van Trackspot. Opdrachtgever gaat ermee akkoord en erkent dat Trackspot in geval van beëindiging niet verplicht is de gegevens van Opdrachtgever op te slaan en dat de gegevens van Opdrachtgever na de 60 dagen onherroepelijk verloren kunnen gaan.

(5) De afdelingen 7, 11, 12 en 14 blijven ook na beëindiging van het contract van kracht.

§ 9 Vergoedingen en belastingen
De diensten zijn betaalbaar voor het bedrag vermeld in het Besteldocument en zijn niet terugbetaalbaar. De opdrachtgever is verplicht alle belastingen (inclusief omzetbelasting), rechten en heffingen te betalen die worden geheven op de diensten van Trackspot, met uitzondering van de door Trackspot verschuldigde inkomstenbelasting. Opdrachtgever zal Trackspot de redelijke out-of-pocket kosten en lasten vergoeden in verband met de diensten die Trackspot op de locatie of in het bedrijf van opdrachtgever tegen bewijs heeft geleverd. Alle facturen van Trackspot zijn zonder aftrek van kosten en binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever verschuldigd.

§ 10 Vertrouwelijkheid
(1) De partijen wisselen in het kader van deze overeenkomst vertrouwelijke informatie uit (“vertrouwelijke informatie”). De partijen verbinden zich ertoe de inhoud van de tussen hen gesloten contracten en alle kennis van vertrouwelijke informatie van de andere partij die zij tijdens de uitvoering van de diensten hebben verkregen, vertrouwelijk te behandelen en deze informatie alleen in het kader van hun samenwerking op grond van deze overeenkomst te gebruiken.

(2) De bovenstaande beperkingen op het gebruik en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvanger zonder verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij, of rechtmatig en onbeperkt is verkregen door een derde partij die gemachtigd is om dergelijke vertrouwelijke informatie te verstrekken

algemeen beschikbaar is geworden voor het publiek zonder schending van deze overeenkomst door de Ontvanger; reeds bekend was bij de Ontvanger op het moment van bekendmaking zonder enige beperkingen of vrij is van dergelijke beperkingen na schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij.

(3) Vertrouwelijke informatie wordt gedurende vijf jaar na de verzending ervan vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie wordt alleen bekendgemaakt aan dergelijke werknemers en plaatsvervangers die verplicht zijn tot geheimhouding op ten minste dezelfde wijze als in het kader van deze overeenkomst. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien een van de partijen voldoet aan wettelijke, officiële of gerechtelijke bekendmakingsverplichtingen.

§ 11 Diversen
(1) Indien een bepaling van dit contract ongeldig, nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, laat dit de overige bepalingen van dit contract onverlet. De ondoeltreffende of nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de economische bedoeling van de partijen en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert. Algemene voorwaarden of andere documenten van de Klant zijn niet van toepassing op de contractuele relatie tussen de partijen en deze Overeenkomst heeft voorrang op deze contractuele voorwaarden van de Klant.

(2) Wijzigingen of aanpassingen van dit contract moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een ontheffing van de schriftelijke vormvereiste.

§ 12 Beperking van de aansprakelijkheid
(1) De aansprakelijkheid van Trackspot voor toerekenbaar veroorzaakte schade is beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

(2) De bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van grove nalatigheid of opzet, noch in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

(3) De cliënt heeft geen rechten en vorderingen, behalve die welke uitdrukkelijk in dit contract zijn vermeld.

§ 13 Exportcontrole
De diensten van Trackspot zijn onderworpen aan de geldende Duitse en Europese regels en voorschriften voor exportcontrole. Het gebruik van en de toegang tot de diensten zijn ook onderworpen aan deze regelgeving. De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen inzake exportcontrole. De klant gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe geen gegevens, informatie, softwareprogramma’s en andere materialen die afkomstig zijn van de diensten te exporteren in strijd met de voormelde exportcontroleregelingen of deze te gebruiken voor niet-toegestane doeleinden zoals de verspreiding van nucleaire, biologische of chemische wapens of de ontwikkeling van raketten.

§ 14 Verdere bepalingen
(1) Deze overeenkomst leidt niet tot de oprichting van een vennootschap of joint venture tussen de partijen. Beide partijen zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van de lonen en salarissen, sociale zekerheidsbijdragen, belastingen en verzekeringen voor hun werknemers.

(2) Opdrachtgever is verplicht op eigen kosten alle rechten en toestemmingen van derden te verkrijgen die Trackspot of de onderaannemers van Trackspot nodig hebben om de diensten onder dit contract te leveren.

(3) Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de collisieregels en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen tussen de partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is Frankfurt am Main.

(4) Voor de overdracht van dit contract aan derden en van individuele rechten uit dit contract is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij vereist.

(5) Met uitzondering van het indienen van vorderingen tot betaling en vorderingen in verband met de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Trackspot, vervallen alle vorderingen uit hoofde van dit contract een jaar na het ontstaan ervan.

(6) Trackspot heeft het recht om de omvang van het gebruik van de diensten door de cliënt zelf of door een derde partij te verifiëren. De opdrachtgever verstrekt Trackspot daarbij de voor de beoordeling benodigde informatie en verleent Trackspot toegang tot de benodigde informatie. Tijdens de beoordeling worden de operationele processen van de klant zo min mogelijk verstoord. Diensten die door de opdrachtgever buiten het contract om worden gebruikt, moeten binnen 30 dagen aan Trackspot worden betaald. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is Trackspot gerechtigd de dienstverlening onder deze overeenkomst op te schorten en – indien betaling niet uiterlijk binnen dertig dagen plaatsvindt ondanks een bijbehorende betalingsherinnering – de overeenkomst om gegronde redenen te ontbinden. Zo niet, dan dragen partijen zelf de kosten van de herziening.

§ 15 Overmacht
Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor enige mislukking of vertraging die wordt veroorzaakt door omstandigheden van overmacht, zoals oorlog of oorlogshandelingen, sabotage, hacking of cyberaanvallen, brand, overstroming, stakingen, uitval van de lijn of het internet of uitval buiten de redelijke controle van een van beide partijen, of als gevolg van overheidsmaatregelen, het weigeren van overheids- of exportvergunningen, of enige andere omstandigheden buiten de controle van een van beide partijen (“overmacht”). Beide partijen zullen zich inspannen om de gevolgen van de overmacht te verzachten. Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst te beëindigen met betrekking tot de nog niet uitgevoerde Diensten. De verplichting van elke partij om alles te doen wat nodig is om de schade te beperken, wordt hierdoor niet aangetast, evenmin als de verplichting van de klant om betalingen voor verleende diensten te doen.

§ 16 Gegevens van de opdrachtgever
(1) Bij het verlenen van diensten zal Trackspot zich houden aan het privacybeleid en daarmee onderdeel worden van het contract. Het zal regelmatig worden bijgewerkt en aangepast naar eigen goeddunken van Trackspot; altijd op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen niet leiden tot een significante vermindering van de bescherming van de gegevens van de cliënt binnen de periode waarvoor de vergoedingen voor de diensten zijn betaald.

(2) Trackspot behoudt zich het recht voor om de diensten vanuit verschillende locaties te leveren, ook met betrokkenheid van onderaannemers en dienstverleners en zonder geografische beperking. Tenzij anders overeengekomen, bevinden de serverlocaties voor Trackspot applicatieprogramma’s zich binnen de Europese Unie.

(3) Trackspot voert de gegevensverwerking uit als opdrachtgevende gegevensverwerking in de zin van § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Verder verplicht de opdrachtgever zich om alle noodzakelijke toestemmingen van derden te verkrijgen met betrekking tot het verlenen van diensten door Trackspot en het gebruik van diensten door de opdrachtgever, in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, verwerken, overdragen of publiceren van persoonlijke informatie en gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, gebruiksvergunning en geschiktheid van de gegevens van de klant ligt uitsluitend bij de klant.

§ 17 Beperkingen van het gebruik met betrekking tot de diensten
De opdrachtgever zal de diensten niet zelf gebruiken op de hieronder beschreven wijze en zal ook niet toestaan dat derden gebruik maken van de diensten zoals hieronder beschreven:

de opzettelijke of grove nalatige schending van de rechten van derden,

inhoud te publiceren die lasterlijk, obsceen, bedreigend, haatdragend, beledigend, vulgair of beledigend is

de schending van persoonlijke rechten of het recht op privacy van derden of de bevordering of ondersteuning van racisme of discriminatie van bepaalde etnische groepen

ongevraagde massale verzending van e-mails, “junkmail”, “spam” of kettingbrieven, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden of

andere overtredingen van wetten of andere voorschriften.

Trackspot behoudt zich het recht voor om het corresponderende materiaal te blokkeren of de toegang tot de diensten te beperken als zij zich bewust wordt van een dergelijk contractueel of illegaal gebruik. In dit geval heeft de opdrachtgever geen rechten of aanspraken op Trackspot. Opdrachtgever vrijwaart Trackspot van alle rechten en aanspraken van derden die voortvloeien uit overtreding van bovenstaande beperkingen.

§ 18 Gereedschap

(1) Trackspot maakt gebruik van tools, scripts, software en andere middelen (gezamenlijk de “Tools”) om de Services continu te monitoren en te administreren en om Trackspot in staat te stellen de bijbehorende supportverzoeken af te handelen. De bovengenoemde tools zullen geen gegevens uit de productieomgeving van de klant verzamelen, doorsturen of opslaan, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om ondersteuningsverzoeken te behandelen of problemen met betrekking tot de diensten op te lossen.

(2) Voor zover de gegevens door de tools worden verzameld, kunnen deze gegevens (maar niet de gegevens uit de productieomgeving van de klant) door Trackspot worden gebruikt in het kader van het portfolio- en productbeheer en het licentiebeheer. De klant verbindt zich ertoe om geen toegang te krijgen tot de tools, noch om ze te gebruiken, noch om ze te gebruiken na beëindiging van het contract (met inbegrip van de back-ups).

§ 19 Statistische informatie
Het staat Trackspot vrij om statistische informatie over de uitvoering van de diensten te verzamelen, samen te stellen en te evalueren en deze informatie openbaar te maken, op voorwaarde dat deze informatie geen gegevens van de klant onthult en/of het bedrijf van de klant niet identificeert en/of vertrouwelijke informatie openbaar maakt. Trackspot heeft recht op alle auteursrechten en andere rechten op dergelijke informatie.

§ 20 Websites van derden – inhoud, producten en diensten
Voor zover de Diensten de Klant in staat stellen om links toe te voegen aan of toegang te krijgen tot inhoud, diensten of producten van derden (inclusief gebruikers van derden, adverteerders, sponsors of filialen van derden), aanvaardt Trackspot geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van derden of voor de inhoud die door de Diensten wordt gewijzigd, en aanvaardt de Klant als enige de verantwoordelijkheid voor alle risico’s in verband met de toegang tot of het gebruik van dergelijke websites en de inhoud, diensten of producten van derden.

§ 21 Naamgeving van de klant als referentie
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Trackspot de opdrachtgever mag benoemen als ontvanger van de diensten en het logo van de opdrachtgever mag gebruiken in persberichten en in verkoop- en marketingdocumenten en presentaties, en een kort klantprofiel van de opdrachtgever mag aanmaken voor marketingdoeleinden, dat beschikbaar wordt gesteld op de pagina’s van Trackspot.